งานพัฒนารายได้ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 1, 18 และหมู่ 19

22 ส.ค. 65

                     วันที่  22  สิงหาคม  2565  งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 1 , 18 และหมู่ 19 โดยมี นางสาวจันทราพร  คุ้มทรัพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนางสาวสุดา  เวรุตัง จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ออกให้บริการ