งานพัฒนารายได้ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17 และหมู่  19

27 ก.ย. 65

                        วันที่  27  สิงหาคม  2565   งานพัฒนารายได้  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17 และหมู่  19 โดยมี นายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  นายจักรกรัตน์  แก้วมาศ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  นางสาวอาภาศิริ  ขจรภพ  ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวนุจรินทร์  ตลอดไธสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เป็นผู้ออกให้บริการ