งานพัฒนารายได้ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 9, 15 และหมู่ 17

26 ส.ค. 65

                        วันที่  26  สิงหาคม  2565   งานพัฒนารายได้  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 9 หมู่ 15 และหมู่  17 โดยมี นางสาวนุจรินทร์  ตลอดไธสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนางสาวสุดา เวรุตัง จ้างเหมาจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ออกให้บริการ