งานพัฒนารายได้ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 2, 8 และหมู่ 10

25 ส.ค. 65

                        วันที่  25  สิงหาคม  2565   งานพัฒนารายได้  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่  10 โดยมี นางสาวนุจรินทร์  ตลอดไธสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนางสาวสุดา เวรุตัง จ้างเหมาจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ออกให้บริการ