งานพัฒนารายได้ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 5, 7 และหมู่ 13

24 ส.ค. 65

                        วันที่  24  สิงหาคม  2565   งานพัฒนารายได้  กองคลัง องคการบริารส่วนตำบลท่าลาด ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่  13 โดยมี นางสาวจันทราพร คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนางสาวสุดา เวรุตัง จ้างเหมาจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ออกให้บริการ