งานพัฒนารายได้ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 3 และหมู่ 11

23 ส.ค. 65

                         วันที่  23  สิงหาคม  2565  งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ หมู่ 3 และหมู่ 11 โดยมี นางสาวนุจรินทร์ ตลอดไธสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนางสาวสุดา เวรุตัง จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ออกให้บริการ