งานจัดเก็บรายได้ออกวัดป้าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564

24 ธ.ค. 63

                   เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกตรวจสอบวัดป้าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวจันทราพร  คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  นางสาวสุดา  เวรุตัง   นายธนชาติ  น้อยบรรเทา  และนายทองพูน   วรครุธ  ออกตรวจสอบ