คำสี่งที่ 529/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภานในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

15 ธ.ค. 65