คำสั้งที่ 15/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเล็ก 2 ประตู

13 ม.ค. 66