คำสั่ง 8/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เบื้องต้น) โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค. 65