คำสั่ง 71/2565 เรื่อง มอบหมายพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

09 ก.พ. 65