คำสั่ง 70/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าเอนกประสงค์

09 ก.พ. 65