คำสั่ง 69/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนถอนคืนหลักประกันสัญญา

09 ก.พ. 65