คำสั่ง 68/2565 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานจ้างเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (เฉพาะราย) ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

09 ก.พ. 65