คำสั่ง 67/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

09 ก.พ. 65