คำสั่ง 66/2565 เรื่อง มอบหมายพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์เป็นการเฉพาะ

08 ก.พ. 65