คำสั่ง 63/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล จัดทำเอกสารและงานสารบรรณธรรมดา

07 ก.พ. 65