คำสั่ง 61/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

07 ก.พ. 65