คำสั่ง 60/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานธุรการ และประสานงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565

04 ก.พ. 65