คำสั่ง 59/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน (นายศุภกฤษ ศรีประสงค์)

04 ก.พ. 65