คำสั่ง 56/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

04 ก.พ. 65