คำสั่ง 55/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

04 ก.พ. 65