คำสั่ง 49/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

04 ก.พ. 65