คำสั่ง 483/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้าน ราย นายมนูญ ณ นคร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

31 ต.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :