คำสั่ง 482/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ต.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :