คำสั่ง 47/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

04 ก.พ. 65