คำสั่ง 46/2565 เรื่อง มอบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

04 ก.พ. 65