คำสั่ง 45/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

04 ก.พ. 65