คำสั่ง 41/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง

04 ก.พ. 65