คำสั่ง 40/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

04 ก.พ. 65