คำสั่ง 38/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล

04 ก.พ. 65