คำสั่ง 37/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด อบต.

04 ก.พ. 65