คำสั่ง 359/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเหมายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ส.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :