คำสั่ง 33/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตำแหน่งนักวิชาการคลัง

04 ก.พ. 65