คำสั่ง 30/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกเงินถอนเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารตำบลท่าลาด เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

04 ก.พ. 65