คำสั่ง 3/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางราชการเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

04 ม.ค. 65