คำสั่ง 29/2565 เรื่อง มอบหมายพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

04 ก.พ. 65