คำสั่ง 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกเงินถอนเงินฝากธนาคารของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

04 ก.พ. 65