คำสั่ง 27/2565 เรื่อง มอบหมายพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจลงนามเบิกเงินถอนเงินฝากธนาคารของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

04 ก.พ. 65