คำสั่ง 26/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

04 ก.พ. 65