คำสั่ง 24/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

04 ก.พ. 65