คำสั่ง 23/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

27 ม.ค. 65