คำสั่ง 22/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

27 ม.ค. 65