คำสั่ง 21/2565 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการกองช่างองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 ม.ค. 65