คำสั่ง 2/2565 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

04 ม.ค. 65