คำสั่ง 18/2565 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

24 ม.ค. 65