คำสั่ง 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

12 ม.ค. 65