คำสั่ง 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ 4 จากบ้านโคกกุงน้อย ไปบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค. 65