คำสั่ง 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 ต่อจาก คสล. เดิม ซอยศาลาไปบ้านนายวิภพ ปาสารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค. 65