คำสั่ง 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 จากสี่แยกโรงเรียนบ้านหนองนกคู่ไปสี่แยกกลางหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค. 65